The Flying Dragons

Spacerując po terenie tegorocznego Aerobaltic, czy też siedząc na trybunie spotterskiej słyszałam jak wiele osób zachwalało nocne pokazy motoparalotniarzy. Są moim tegorocznym lotnicznym odkryciem. Synchronizacja, muzyka, pirotechnika, oświetlenie LED plus niebywałe umiejętności sprawiają, że ich pokazy są naprawdę magiczne i niezapomniane. O kim mowa? Oczywiście o The Flying Dragons!

The Flying Dragons to lotnicza grupa pokazowa. Latają na paralotniach z napędem, czyli statkach powietrznych z miękkim płatem nośnym (skrzydłem) oraz napędem plecakowym. Grupę pokazową tworzy 10 doświadczonych pilotów potrafiących bezpiecznie latać w różnych układach choreograficznych. W swoich pokazach wykorzystują białe i kolorowe dymy, wykonują efektowne mijanki, rozejścia, spirale. W trakcie nocnych pokazów używają pirotechniki i oświetlenia Led.

While I was walking around Aerobaltic grounds, or sitting on the spotters’ stand, I heard how many people praised the night moto paraglider shows. They are my aviation discovery this year. Synchronization, music, pyrotechnics, LED lighting plus incredible skills make their shows truly magical and unforgettable. Who are we talking about? Of course, The Flying Dragons!

The Flying Dragons is an aviation show group. They fly on powered paraglider- small aircraft with a soft aerofoil (wing) and backpack drive. The demonstration group consists of 10 experienced pilots who can fly in various choreographic systems.

Zapraszam Was do przeczytania krótkiego wywiadu „7 pytań do” Flying Dragons Team, a potem do obejrzenia zdjęć z ich pokazów.

AC: Na jakiej zasadzie kontrolujecie wzajemne położenie w przestrzeni- zwłaszcza w trakcie nocnych pokazów?

FDT: Każdy z pilotów skupia się tylko na tym, który leci przed nim, tak samo jak w przypadku samolotów – ma pilota prowadzącego, a reszta nie widzi świata poza tym, który leci przed i obok – tutaj liczy się zaufanie do tych którzy są dookoła nas, musimy mieć pewność, że nikt nie zmieni kierunku, wysokości i prędkości lotu – inaczej formacja nie byłaby tak spójna lub po prostu wszyscy by na siebie powpadali. W nocy jest to kilka razy trudniejsze, bo widoczność jest mocno ograniczona, wyczucie wysokości jeszcze trudniejsze, a w samym pokazie kiedy nasze światła na chwilę gasną – lecimy niemal po omacku.

AC: Co jest najtrudniejsze do opanowania w czasie pokazów?

FDT: Lot w trudnych warunkach atmosferycznych – mocny wiatr i turbulentne powietrze przeszkadza w utrzymaniu idealnej formacji.

AC: Jak wygląda Wasz typowy dzień? (mam na myśli przygotowania do pokazów czy zawodów)

FDT: Czasem robiąc jeden 15-minutowy pokaz wieczorem przygotowujemy się do tego kilka dni. Treningi, przygotowanie sprzętu i pirotechniki to przygotowania jeszcze na kilka dni przed. A sam dzień pokazu – dojazd na miejsce pokazu, odprawa pilotów, rozłożenie sprzętu i przygotowanie go, trening „na sucho” na ziemi, trening w powietrzu. W ciągu całego dnia tak naprawdę mało czasu mamy dla siebie. Po pokazie musimy złożyć cały sprzęt, spakować się do samochodów i wrócić do domu.

 AC: Skąd pomysł na latanie w grupie? Paralotniarstwo to przede wszystkim sport indywidualny. 

FDT: To kolejny etap latania. Jedni z latania rekreacyjnego przechodzą do startów w zawodach, inni latają w tandemie „wożąc” pasażerów, kolejni prowadzą szkolenia zostając instruktorami – my czerpiemy radość z latania w formacji pokazowej. Jeśli jeszcze podoba się to publiczność – mamy z tego jeszcze większą satysfakcję. Poza tym w grupie zawsze raźniej!

AC: Skąd czerpiecie pomysły, inspiracje na nowe elementy w pokazach?

FDT: Każdy z nas ma jakieś swoje pomysły na urozmaicenie pokazów – jeśli na testach i treningach się sprawdzają – wprowadzamy je do swojego programu.

AC: Co czuje się w trakcie pierwszego lotu?

FDT: Trochę ciężko to wyjaśnić słowami. Czy możemy opisać słowami „wolność”, „lekkość”? Pewnie się da, ale póki sami nie spróbujemy – nie będziemy wiedzieć co to za uczucie. Na pewno jest sporo adrenaliny, która po chwili zamienia się w ekscytację, radość – czujemy się jak ptaki, z którymi zresztą nieraz latamy. Wiele ludzi ma lęk wysokości, a po locie na paralotni chcą polecieć jeszcze raz – dlatego każdego namawiamy na taki lot!

AC: Najbliższe plany/ cele związane z moto paralotniarstwem?

FDT: Sprawić, aby na nasze pokazy dalej zachwycały publiczność! Nie mamy takich mocnych silników jak samoloty, nie latamy z takimi prędkościami, nie robimy takiego huku – ale robimy wszystko, żeby to nadrobić. Stąd dym, muzyka, nocne pokazy, pirotechnika, światła i dobra zabawa razem z publicznością na dole 🙂

Flying Dragons Team, bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Dziękuję za pokazy w trakcie Lotos Gdynia Aerobaltic 2019. Oglądanie Waszego pokazu w nocnym bloku na plaży miejskiej w Gdyni, przy wschodzącym nad wodą Księżycu było czymś naprawdę niezapomnianym! Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Pomyślnych lotów!

Zapraszam do obserwowania The Flying Dragons na Instagramie i Facebooku. 🙂

Now I would like to share with you short interview „7 questions to” Flying Dragons Team.

AC: How do you control the mutual position in space- especially during night shows?

FDT: Each of the pilots focuses only on the one who flies in front of him, just like in the case of airplanes – he has a pilot and the rest do not see the world except the one who flies in front of and next – here counts trust in those who are around us, we have to be sure that nobody changes the direction, altitude and speed of flight – otherwise the formation would not be as coherent or just everyone would fall on each other. At night it is more difficult, because visibility is very limited, the sense of height is even more difficult, and in the show itself when our lights blow out for a moment – we fly almost blindly.

AC: What is the most difficult to master during shows?

FDT: Flight in difficult atmospheric condition- strong wind and turbulent air interferes with maintaining perfect formation.

AC: How does your typical day look like? (I mean preparations for shows or competitions.)

FDT: Sometimes we prepare one 15-minute show for several days. Training, equipment and pyrotechnics preparations- a few days before. On the day of the show – arrival at the show place, pilots briefing, unfolding and preparing the equipment, dry training on the ground, training in the air. We don’t have much time for ourselves throughout the day. After the show, we have to assemble all the equipment, pack our cars and return home.

AC: Why are you flying in the group? Paragliding is an individual sport.

FDT: It’s another stage of flying. Some pilot from recreational flying go to competitions, others fly in tandem „carrying” passengers, others conduct training – becoming instructors – we enjoy flying in a show formation.

AC: Where do you get the new ideas and inspirations for new elements in your show?

FDT: Each and everyone of us has some ideas how to diversify our show. If they work during test and training, we add it to our programm.

AC: How can you describe feeling during the first flight?

FDT: It’s difficult to explain in words. Can we describe „freedom”, „lightness”? Probably it’s possible, but until we try it ourselves – we won’t know what that feeling is. Certainly there is a lot of adrenaline, which turns into excitement, joy – we feel like birds, with whom we often fly. Many people are afraid of heights, and after flying on a paraglider they want to fly again – that’s why we persuade everyone to such a flight!

AC: Upcoming plans and goals related to moto paragliding?

FDT: Let our audience continue to delight on our shows. We don’t have such powerful engines as airplanes, we don’t fly at such a speed, we don’t make such a bang – but we do everything to make up for it. Hence the smoke, music, night shows, pyrotechnics, lights and fun with the audience below

Flyin Dragons Team, thank you for the answers. Thank you for yours unforgettable shows during Lotos Gdynia Aerobaltic 2019!

You can follow The Flying Dragons on the Instagram & Facebook.

 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.